Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Google เปิดตัว “Women Will: เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต”

Google-Gram-Women-Will-1

เปิดตัวโครงการ“Women Will: เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต” เพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยในพื้นที่ชนบทจำนวนกว่า 1 ล้านคน และเพิ่มคุณภาพชีวิตสตรีไทยโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสนับสนุน

การเปิดตัวโครงการ “Women Will: เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต” โดย Google ประเทศไทย ด้วยความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน – กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทอินเทล ประเทศไทย จำกัด เพื่อส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยในพื้นที่ชนบทจำนวนกว่า 1 ล้านคน และเพิ่มคุณภาพชีวิตสตรีไทยโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสนับสนุน

Google-Gram-Women-Will-2

โครงการ Women Will: เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต จัดขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้หญิงไทยในพื้นที่ห่างไกลไปจนถึงชุมชนท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การพบปะตัวบุคคลไปจนถึงการฝึกอบรมออนไลน์ โดยผู้หญิงเหล่านี้จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย พร้อมไปกับการเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อพัฒนาตนเองและทักษะการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงที่ไม่เคยเข้าถึงหรือใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

Google และพันธมิตรมุ่งนำเสนอพันธกิจหลักสี่ประการ ได้แก่

  • สนับสนุนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
  • สร้างการตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ต่างๆ ของการใช้อินเทอร์เน็ต
  • ให้องค์ความรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะที่จำเป็น
  • ส่งเสริมชุมชนออนไลน์ของผู้หญิงที่เข็มเเข็ง เพื่อแบ่งปันและเป็นแรงบันดาลใจ

www.womenwill.com เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้หญิง ให้คุณสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เพราะเราเชื่อว่า ทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต จะเป็นประตูที่ช่วยให้ผู้หญิง อย่างคุณเปิดเข้าสู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิต ทั้งในด้านอาชีพ รายได้ ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ตลอดจนเป็นการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิต และต่อยอดไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น

ในเว็บไซต์นี้ จึงมีทั้งตัวอย่างของผู้หญิงที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเธอ บทเรียนและแบบฝึกฝนออนไลน์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เนื้อหาเพื่อความสนใจด้านอื่นๆ รวมไปถึงตารางการฝึกอบรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์