สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SME ในอาเซียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการค้าการลงให้กับผู้ประกอบการ พร้อมแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ทั้งภาครัฐและเอกชน